Pytania i odpowiedzi

1. Gdzie mogę zapoznać się z regulaminami programów promocyjnych: "Karta Pełna Korzyści" i "Ubezpieczenia Pocztowe to prostsze niż myślisz"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Regulamin dostępny jest w siedzibie Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem www.pocztowy.pl

2. Do kiedy funkcjonują Programy "Karta Pełna Korzyści" i "Ubezpieczenia Pocztowe to prostsze niż myślisz"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Program "Karta Pełna Korzyści" trwa od 1 kwietnia 2019 r. do odwołania. Program "Ubezpieczenia Pocztowe to prostsze niż myślisz" trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r. Kody rabatowe ważne są do 30 listopada 2019 r. Ogłoszenie o zakończeniu programu Bank zamieści na stronie internetowej www.pocztowy.pl, w sieci placówek Banku z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni kalendarzowych przed terminem zakończenia programu. Uczestnicy programu zostaną dodatkowo poinformowani o zakończeniu programu, nie później niż 30 dni kalendarzowych przed datą zakończenia programu, w formie wiadomości tekstowej lub mailowej wysłanej na numer telefonu komórkowego.

3. Kto może przystąpić do Programu "Karta Pełna Korzyści"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Program „Karta Pełna Korzyści” dotyczy kart Mastercard z logo Poczty Polskiej wydanych do Bliskiego Konta Pocztowego, Pocztowego Konta Bez Ograniczeń i Pocztowego Konta Aktywny Nestor.

  Z Programu mogą skorzystać Klienci Banku, którzy łącznie spełnili warunki:

  1) dokonali aktywacji karty;

  2) nie zrezygnowali z konta ani z karty;

  3) wyrazili zgody marketingowe wskazane w Regulaminie Programu i nie odwołali ich w okresie trwania Programu;

  4) wskazali i aktualizowali w Banku numer telefonu komórkowego lub adres e-mail; 

  5) dokonali transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę min. 300 zł w danym miesiącu kalendarzowym, za który ma zostać naliczona Premia.

  6) dokonali bezgotówkowego zasilenia konta w miesiącu, za który ma zostać naliczona Premia, łączną kwotą min. 1000 zł lub otrzymali na Konto wpływ świadczenia emerytalno - rentowego z ZUS w miesiącu, za który ma zostać naliczona Premia, z wyłączeniem przelewów z rachunków bankowych prowadzonych w Banku dla osób fizycznych będących konsumentami (w tym rachunków Envelokonto);

  7) przystąpili do Programu w sposób określony w Regulaminie;

  8) na dzień wypłaty Premii posiadali aktywną kartę i konto. Premia obejmuje zwrot 5% wartości zakupów opłaconych kartą w ramach jednej Kategorii wybranej przez danego Uczestnika, tj. ZDROWIE, KULTURA, SPORT i REKREACJA; POCZTA POLSKA min. 0,01 zł, maks. 20 zł miesięcznie. Transakcje zostaną zidentyfikowane na podstawie kodów MCC (kategorii punktu handlowo-usługowego, nadawanych przez organizację kartową) wskazanych w Regulaminie Programu. Program trwa od 1 kwietnia 2019 r. do odwołania.  Bank może zakończyć Program w każdym czasie z zastrzeżeniem, że nie może to naruszać praw nabytych przez Uczestników.

4. Kto może przystąpić do Programu "Ubezpieczenia Pocztowe to prostsze niż myślisz"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Program „Ubezpieczenia Pocztowe to prostsze niż myślisz” dotyczy kart Mastercard z logo Poczty Polskiej.

  Z Programu mogą skorzystać Klienci, którzy łącznie w czasie trwania Programu spełnili warunki:

  1) złożyli wniosek o kartę w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.;

  2) dokonali minimum 1 transakcji bezgotówkowej Kartą w okresie od 1 kwietnia 2019 r. - do 30 września 2019 r., a w przypadku wniosku o kartę złożonego po 15 września 2019 r. - do końca października 2019 r.;

  3) wyrazili zgody marketingowe wskazane w Regulaminie Programu;

  4) wskazali i w czasie trwania Programu aktualizowali w Banku numer telefonu komórkowego, o ile uległ on zmianie. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z doręczonymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia mienia „Bezpieczny Dom”, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia turystycznego „Bezpieczny Turysta”, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Mienia w Gospodarstwach Rolnych a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz warunków wypłaty odszkodowania.

  Uczestnictwo w wyżej wymienionych Programach nie wyklucza się.

5. Co muszę zrobić, żeby przystąpić do "Karta Pełna Korzyści"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Złożyć oświadczenie o Przystąpieniu do Programu w jeden z poniższych sposobów:

  1. dla Klientów Banku zakładających Konto, podczas składania wniosku o ROR w dowolnej placówce Banku lub Placówce Poczty Polskiej prowadzącej obsługę Klientów Banku oraz za pośrednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499


  2.  dla Klientów Banku posiadających Konto, w terminie innym niż założenie Konta: za pośrednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499, w dowolnej placówce Banku.

6. Jakie nagrody otrzymam w ramach programu "Ubezpieczenia pocztowe to prostsze niż myślisz"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  Nagrodę w postaci trzech kodów rabatowych na 10% zniżki na Ubezpieczenie Uczestnik otrzymuje SMS-ami, odrębny kod dla ubezpieczenia „Bezpieczny Dom” oraz odrębny kod dla ubezpieczenia „Bezpieczny Turysta” odrębny kod dla ubezpieczenia Mienia w Gospodarstwach Rolnych. Podczas zawierania umowy Ubezpieczenia Uczestnik podaje kody rabatowe Agentowi, który po ich otrzymaniu pomniejszy kwotę składki o 10% jej wartości.

7. W jaki sposób mogę zmienić kategorię premiową w "Karta Pełna Korzyści"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kategorię można zmienić za pośrednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 52 34 99 499 lub w dowolnej placówce Banku.

8. Czy współposiadacz musi przystąpić do tego samego programu "Karta Pełna Korzyści"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Do programu mogą przystąpić obaj współposiadacze posiadający karty płatnicze wydane do Konta. Jeżeli przystępują w tym samym czasie, każdy z nich podpisuje odrębne oświadczenie. Obaj współposiadacze powinni wybrać jedną kategorię punktów handlowo-usługowych, za którą Bank będzie wypłacać premię. Nie jest możliwe, aby każdy ze współposiadaczy posiadał inną kategorię.

  Jeżeli do programu przystępuje tylko jeden ze współposiadaczy, Bank będzie wypłacał premię jedynie za transakcje przez niego dokonane. W takim przypadku transakcje bezgotówkowe dokonane kartą drugiego współposiadacza nie będą brane pod uwagę do naliczenia premii.

9. Czy współposiadacz może zmienić kategorię premiową w Karcie Pełnej Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • W przypadku, gdy jeden ze współposiadaczy jest już Uczestnikiem programu, a drugi do niego przystępuje, podczas przystąpienia może zmienić kategorię punktów handlowo-usługowych, która będzie stosowana dla obu współposiadaczy. Taka zmiana powinna zostać potwierdzona przez drugiego współposiadacza - za pośrednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499.

  Również w sytuacji, gdy obu współposiadaczy jest Uczestnikami programu, a następnie jeden z nich dokonuje zmiany kategorii, wówczas drugi współposiadacz powinien taką zmianę potwierdzić.

10. Co muszę zrobić, aby otrzymać premię w ramach programu „Karta Pełna Korzyści”?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Aby otrzymać premię, konieczne jest przystąpienie do programu, a następnie spełnienie jednocześnie 2 warunków w miesiącu, za który ma być naliczona premia tj.:

  1) dokonanie transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę min. 300 zł oraz

  2) dokonanie bezgotówkowego zasilenia konta łączną kwotą min. 1000 zł z rachunków bankowych innych niż rachunki prowadzone w Banku dla osób fizycznych będących konsumentami lub otrzymać świadczenie rentowo - emerytalne z ZUS.

11. Za jakie płatności zostanie mi naliczona premia w "Karcie Pełnej Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Premiowane są transakcje bezgotówkowe zrealizowane kartą do konta za zakupy dokonane w ramach jednej Kategorii punktów handlowo-usługowych wybranej przez danego Uczestnika tj. POCZTOWE KORZYŚCI, ZDROWIE, KULTURA, SPORT i REKREACJA, zgodnie z kodami MCC (kategorii punktu handlowo - usługowego, nadawanych przez organizację kartową) wskazanymi w § 5 ust. 2 Regulaminu Programu.

12. Za jaki okres należna będzie mi premia w "Karta Pełna Korzyści"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Premia naliczana jest w cyklach miesięcznych, od łącznej kwoty transakcji zrealizowanych w wybranej Kategorii punktów usługowo-handlowych.

13. Jaka jest wysokość premii w "Karta Pełna Korzyści"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wysokość Premii ustalana jest jako równowartość 5 % (pięć procent) kwoty transakcji, dokonanych przez Uczestnika przy użyciu Karty w wybranej przez niego kategorii. Maksymalna łączna kwota premii  to 20 zł miesięcznie,

14. Czy premie są naliczane osobno dla każdego posiadacza karty w Programie "Karta Pełna Korzyści"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Premia wypłacana będzie jako jedna łączna kwota, naliczona od wszystkich płatności rozliczonych na Koncie w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego przy użyciu wszystkich kart do konta wydanych dla Uczestnika/ów programu. Oznacza, iż maksymalna miesięczna kwota premii niezależnie od ilości wydanych kart do konta wynosi 20 zł.

15. Czy jest określona kwota maksymalnej premii jaką mogę uzyskać za płatności w Programie "Karta Pełna Korzyści"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Maksymalna łączna kwota premii w Programie "Karta Pełna Korzyści" to 20 zł miesięcznie.

16. Kto wypłaci mi premię?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Premię wypłaca Bank Pocztowy S.A.

17. W jakim terminie otrzymam premię za moje płatności?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank dokonuje wypłaty Premii w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu podlegającym rozliczeniu, poprzez przekazanie Uczestnikowi należnej kwoty na Konto, do którego została wydana Karta.

18. Czy mogę wskazać inny rachunek, na który Bank dokona przelewu premii?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Niestety nie, zgodnie z regulaminem § 5 pkt. 5 Bank wypłaca premię na konto, objęte Programem (Bliskie Konto Pocztowe lub Pocztowe Konto Bez Ograniczeń), do którego została wydana karta.

19. Gdzie i w jakiej formie mogę złożyć reklamację z tytułu nieprawidłowego naliczenia premii?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Reklamacje można składać w następujący sposób:

  1) w formie pisemnej bezpośrednio w każdej placówce Banku Pocztowego S.A. lub korespondencyjnie na adres siedziby Banku Pocztowego S.A. lub którejkolwiek z placówek Banku (adresy placówek Banku znajdują się na stronie www.pocztowy.pl)

  2) ustnie - telefonicznie na numer telefonu: 52 34 99 499 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w placówce Banku Pocztowego S.A.

  3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl

20. Nie mam karty z logo Poczty Polskiej, a chciałbym otrzymać zniżkę na ubezpieczenie Bezpieczny Dom oraz Bezpieczny Turysta – jak to zrobić?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Proszę zawnioskować o kartę z logo Poczty Polskiej do dowolnego konta w Banku Pocztowym do 31 marca 2019 r. i dokonać przynajmniej jednej płatności kartą w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. (a w przypadku wniosku o kartę złożonego po 15 marca 2019 r. do końca kwietnia 2019 r.) i spełnić pozostałe warunki programu: podanie aktualnego numeru telefonu komórkowego, brak sprzeciwu na oferowanie produktów i usług własnych Banku, zgoda na kontakty drogą elektroniczną, zgoda na oferowanie produktów podmiotów współpracujących.

21. Do kiedy ważna jest zniżka na ubezpieczenie Bezpieczny Dom, Bezpieczny Turysta i Mienia w Gospodarstwach Rolnych?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kod na zniżkę ważny w terminie od 1 kwietnia do 30 listopada 2019 r.

22. Spełniłam warunki programu "Ubezpieczenia Pocztowe to prostrze niż myślisz" i nie otrzymałam kodu ze zniżką. Jak to zgłosić?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Reklamacje można składać w następujący sposób:

  1) w formie pisemnej bezpośrednio w każdej placówce Banku Pocztowego S.A. lub korespondencyjnie na adres siedziby Banku Pocztowego S.A. lub którejkolwiek z placówek Banku (adresy placówek Banku znajdują się na stronie www.pocztowy.pl)

  2) ustnie - telefonicznie na numer telefonu: 52 34 99 499 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w placówce Banku Pocztowego S.A.

  3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl

  Po weryfikacji, kod zostanie ponownie przesłany SMSem.

pokaż więcej
zwiń