Pytania i odpowiedzi

1. Gdzie mogę zapoznać się z regulaminami programów promocyjnych „Same Korzyści” i „Pocztowe Korzyści”?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Regulamin dostępny jest w siedzibie Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem www.pocztowy.pl

2. Do kiedy funkcjonują programy Same Korzyści i Pocztowe Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oba programy obowiązują bezterminowo; do odwołania. Ogłoszenie o zakończeniu programu Bank zamieści na stronie internetowej www.pocztowy.pl, w sieci placówek Banku z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni kalendarzowych przed terminem zakończenia programu. Uczestnicy programu zostaną dodatkowo poinformowani o zakończeniu programu, nie później niż 30 dni kalendarzowych przed datą zakończenia programu, w formie wiadomości tekstowej lub mailowej wysłanej na numer telefonu komórkowego.

3. Kto może przystąpić do Programu Same Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Program kierowany jest do osób fizycznych, będących:

  - posiadaczem lub współposiadaczem Bliskiego Konta Pocztowego, Pocztowego Konta Bez Ograniczeń, Pocztowego Konta Aktywny Nestor posiadającego wydaną do Konta i aktywowaną kartę płatniczą oraz

  - które w czasie trwania Programu nie wniosły sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług przez Bank, wyraziły i nie odwołały zgody na otrzymywanie od Banku informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub automatycznego urządzenia wywołującego

  - w czasie trwania Programu nie zrezygnowała ani z Konta ani z Karty

4. Kto może przystąpić do programu Pocztowe Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Program kierowany jest do osób fizycznych, będących:

  - posiadaczem lub współposiadaczem Bliskiego Konta Pocztowego, Pocztowego Konta Bez Ograniczeń oraz Pocztowego Konta Aktywny Nestor posiadającego wydaną do Konta i aktywowaną kartę płatniczą z logo Poczty Polskiej,

  - dokonała Aktywacji Karty,

  - w czasie trwania Programu nie ma wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług przez Bank, ma wyrażoną zgodę na otrzymywanie od Banku informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub automatycznego urządzenia wywołującego,

  - wskazała i w czasie trwania Programu aktualizowała w Banku numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, o ile uległ on zmianie.

  - w czasie trwania Programu nie zrezygnowała ani z Konta ani z Karty.

5. Co muszę zrobić, żeby przystąpić do Programu Same Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Złożyć oświadczenie o Przystąpieniu do Programu w jeden z poniższych sposobów:

  1. dla klientów Banku zakładających Konto, podczas składania wniosku o ROR w dowolnej placówce Banku lub Placówce Poczty Polskiej prowadzącej obsługę Klientów Banku oraz za pośrednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499
  2. dla klientów Banku posiadających Konto, w terminie innym niż założenie Konta: za pośrednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499,Klienci, którzy przystąpili do Programu Same Korzyści w 2017r. i byli jego uczestnikami w dniu 31.12.2017r. zostają automatycznie Uczestnikami Programu, a nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w obecnej, drugiej edycji Programu oraz nie wniosły sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług przez Bank i ma wyrażoną zgodę na otrzymywanie od Banku informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub automatycznego urządzenia wywołującego
  3. w dowolnej placówce Banku.
6. Co muszę zrobić, żeby przystąpić do programu Pocztowe Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Do Programu Pocztowe Korzyści nie trzeba przystępować.

7. W jaki sposób mogę zmienić kategorię premiową w Samych Korzyściach?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kategorię można zmienić za pośrednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499 lub w dowolnej placówce Banku.

8. Czy współposiadacz musi przystąpić do tego samego programu Same Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Do programu mogą przystąpić obaj współposiadacze posiadający karty płatnicze wydane do Konta. Jeżeli przystępują w tym samym czasie, każdy z nich podpisuje odrębne oświadczenie. Obaj współposiadacze powinni wybrać jedną kategorię punktów handlowo-usługowych, za którą Bank będzie wypłacać premię. Nie jest możliwe, aby każdy ze współposiadaczy posiadał inną kategorię.

  Jeżeli do programu przystępuje tylko jeden ze współposiadaczy, Bank będzie wypłacał premię jedynie za transakcje przez niego dokonane. W takim przypadku transakcje bezgotówkowe dokonane kartą drugiego współposiadacza nie będą brane pod uwagę do naliczenia premii.

9. Czy współposiadacz może zmienić kategorię premiową w Samych Korzyściach?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • W przypadku, gdy jeden ze współposiadaczy jest już Uczestnikiem programu, a drugi do niego przystępuje, podczas przystąpienia może zmienić kategorię punktów handlowo-usługowych, która będzie stosowana dla obu współposiadaczy. Taka zmiana powinna zostać potwierdzona przez drugiego współposiadacza - za pośrednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499.

  Również w sytuacji, gdy obu współposiadaczy jest Uczestnikami programu, a następnie jeden z nich dokonuje zmiany kategorii, wówczas drugi współposiadacz powinien taką zmianę potwierdzić.

10. Co muszę zrobić, aby otrzymać premię w ramach programu „Same Korzyści”?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Aby otrzymać premię, konieczne jest przystąpienie do programu, a następnie spełnienie jednocześnie 2 warunków w miesiącu, za który ma być naliczona premia tj.:

  1) dokonanie transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę min. 300 zł oraz

  2) dokonanie bezgotówkowego zasilenia konta łączną kwotą min. 1000 zł z rachunków bankowych innych niż rachunki prowadzone w Banku dla osób fizycznych będących konsumentami.

11. Za jakie płatności zostanie mi naliczona premia w Samych Korzyściach?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Premiowane są transakcje bezgotówkowe zrealizowane kartą do konta za zakupy dokonane w ramach jednej Kategorii punktów handlowo-usługowych wybranej przez danego Uczestnika tj. ZDROWIE, KULTURA, SPORT i REKREACJA, zgodnie z kodami MCC (kategorii punktu handlowo - usługowego, nadawanych przez organizację kartową) wskazanymi w § 5 ust. 2 Regulaminu Programu.

12. Za jakie płatności zostanie mi naliczona premia w Pocztowych Korzyściach?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Premiowane są transakcje bezgotówkowe zrealizowane kartą do konta za zakupy dokonane na Poczcie Polskiej, w tym płatności za paczki za pobraniem zarówno w placówkach pocztowych jak i u Kurierów Poczty Polskiej. Ponadto premie wypłacane są za płatności dokonane na platformie pocztowych usług cyfrowych Envelo.pl

13. Za jaki okres należna będzie mi premia w Programie Same Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Premia naliczana jest w cyklach miesięcznych, od łącznej kwoty transakcji dokonanych w wybranej Kategorii punktów usługowo-handlowych np. od transakcji dokonanej 31 marca 2018 r. premia zostanie wypłacona w kwietniu 2018 r.

14. Jaka jest wysokość premii w Programie Same Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wysokość Premii w Programie Same Korzyści ustalana jest jako równowartość 5 % (pięć procent) kwoty transakcji, dokonanych przez Uczestnika przy użyciu Karty w wybranej przez niego kategorii. Maksymalna łączna kwota premii to 20 zł miesięcznie.

15. Jaka jest wysokość premii w Programie Pocztowe Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wysokość Premii w Programie Pocztowe Korzyści ustalana jest jako równowartość 10% (dziesięć procent) kwoty transakcji, dokonanych przez Uczestnika przy użyciu Karty na Poczcie Polskiej. Maksymalna łączna kwota premii to 30 zł miesięcznie.

16. Czy premie są naliczane osobno dla każdego posiadacza karty w Programie Same Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Premia wypłacana będzie jako jedna łączna kwota, naliczona od wszystkich płatności rozliczonych na Koncie w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego przy użyciu wszystkich kart do konta wydanych dla Uczestnika/ów programu. Oznacza, iż maksymalna miesięczna kwota premii niezależnie od ilości wydanych kart do konta wynosi 20 zł.

17. Czy jest określona kwota maksymalnej premii jaką mogę uzyskać za płatności w Programach Same i Pocztowe Korzyści?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Maksymalna łączna kwota premii w programie Same Korzyści to 20 zł miesięcznie.

  Maksymalna łączna kwota premii w Programie Pocztowe Korzyści to 30 zł miesięcznie.

18. Kto wypłaci mi premię?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Premię wypłaca Bank Pocztowy S.A.

19. W jakim terminie otrzymam premię za moje płatności?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank dokonuje wypłaty Premii w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu podlegającym rozliczeniu, poprzez przekazanie Uczestnikowi należnej kwoty na Konto, do którego została wydana Karta.

20. Czy mogę wskazać inny rachunek, na który Bank dokona przelewu premii?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Niestety nie, zgodnie z regulaminem § 5 pkt. 5 Bank wypłaca premię na konto, objęte Programem (Bliskie Konto Pocztowe lub Pocztowe Konto Bez Ograniczeń), do którego została wydana karta.

21. Gdzie i w jakiej formie mogę złożyć reklamację z tytułu nieprawidłowego naliczenia premii?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Reklamacje można składać w następujący sposób:

  1) w formie pisemnej bezpośrednio w każdej placówce Banku Pocztowego S.A. lub korespondencyjnie na adres siedziby Banku Pocztowego S.A. lub którejkolwiek z placówek Banku (adresy placówek Banku znajdują się na stronie www.pocztowy.pl)

  2) ustnie - telefonicznie na numer telefonu: 52 34 99 499 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w placówce Banku Pocztowego S.A.

  3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl

22. Mam kartę z logo Poczty Polskiej - jak mogę otrzymać zniżkę na ubezpieczenie Bezpieczny Dom oraz Bezpieczny Turysta?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wystarczy dokonać jednej płatności bezgotówkowej kartą w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. (a w przypadku wniosku o kartę złożonego po 15 marca 2019 r. do końca kwietnia 2019 r.) i spełnić pozostałe warunki programu: podanie aktualnego numeru telefonu komórkowego, brak sprzeciwu na oferowanie produktów i usług własnych Banku, zgoda na kontakty drogą elektroniczną, zgoda na oferowanie produktów podmiotów współpracujących.

  Kod ze zniżką zostanie automatycznie wysłany SMSem w terminie do 2 dni roboczych od tej płatności – polisę ubezpieczenia Bezpieczny Dom oraz Bezpieczny Turysta ze zniżką można zakupić w terminie, podanym w SMSie z kodem, w placówce Banku Pocztowego oraz Poczty Polskiej, okazując kod pracownikowi, a za składkę można zapłacić kartą.

23. Nie mam karty z logo Poczty Polskiej, a chciałbym otrzymać zniżkę na ubezpieczenie Bezpieczny Dom oraz Bezpieczny Turysta – jak to zrobić?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Proszę zawnioskować o kartę z logo Poczty Polskiej do dowolnego konta w Banku Pocztowym do 31 marca 2019 r. i dokonać przynajmniej jednej płatności kartą w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. (a w przypadku wniosku o kartę złożonego po 15 marca 2019 r. do końca kwietnia 2019 r.) i spełnić pozostałe warunki programu: podanie aktualnego numeru telefonu komórkowego, brak sprzeciwu na oferowanie produktów i usług własnych Banku, zgoda na kontakty drogą elektroniczną, zgoda na oferowanie produktów podmiotów współpracujących.

24. Do kiedy ważna jest zniżka na ubezpieczenie Bezpieczny Dom i Bezpieczny Turysta?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kod na zniżkę ważny w terminie od 1 stycznia do 31 maja 2019 r.

25. Spełniłam warunki programu "Mieszkaj i podróżuj bezpiecznie" i nie otrzymałam kodu ze zniżką. Jak to zgłosić?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Reklamacje można składać w następujący sposób:

  1) w formie pisemnej bezpośrednio w każdej placówce Banku Pocztowego S.A. lub korespondencyjnie na adres siedziby Banku Pocztowego S.A. lub którejkolwiek z placówek Banku (adresy placówek Banku znajdują się na stronie www.pocztowy.pl)

  2) ustnie - telefonicznie na numer telefonu: 52 34 99 499 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w placówce Banku Pocztowego S.A.

  3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl

  Po weryfikacji, kod zostanie ponownie przesłany SMSem.

pokaż więcej
zwiń