PROGRAM "UBEZPIECZENIA POCZTOWE TO PROSTSZE NIŻ MYŚLISZ"
Atrakcyjna oferta cenowa na ubezpieczenia oferowane przez
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych:

- 10% zniżki na ubezpieczenie mienia Bezpieczny Dom
- 10% zniżki na ubezpieczenie Bezpieczny Turysta   
- 10% zniżki na ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych
za płatności kartą z logo Poczty Polskiej!

 

Ubezpieczenie Bezpieczny Dom

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę nieruchomości oraz elementów stałych, jej wyposażenia lub ruchomości domowych od szkód powstałych w następstwie ognia, powodzi, wybuchu lub innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

 

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • mieszkanie,
 • dom jednorodzinny z garażem, budynkami gospodarczymi i ogrodzeniem,
 • garaż wolnostojący,
 • dom w budowie,
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy,
 • szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia,
 • nagrobek.

 

Korzyści i zalety ubezpieczenia!

 

 • możliwość ubezpieczenia „od wszystkich ryzyk”,
 • możliwość stworzenia indywidualnego wariantu ubezpieczenia,
 • bogaty pakiet assistance:
 • w cenie ubezpieczenia, gdy składka roczna jest wyższa niż 150 zł
 • jedynie 15 zł przy składce rocznej niższej lub równej 150 zł
 • zniżki dla nieruchomości posiadającej dodatkowe zabezpieczenia antykradzieżowe,
 • szeroki wybór ubezpieczeń dodatkowych (OC w życiu prywatnym, NNW, ubezpieczenie mienia osób trzecich),

 

Ubezpieczenie Bezpieczny Turysta

 

Jak działa ubezpieczenie?

 

Podstawowy zakres ochrony obejmuje pokrycie kosztów leczenia oraz pomocy assistance w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży zagranicznej lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży krajowej. Ubezpieczenie zapewnia m.in.:

 • organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarskich,
 • transport medyczny do szpitala,
 • organizację leczenia w szpitalu wraz z pokryciem kosztów badań, zabiegów i operacji (w wariancie Europa, Świat),
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczych lub poszukiwawczych (w wariancie Europa, Świat).

Podstawowy zakres ubezpieczenia, w zależności od charakteru wyjazdu, możesz rozszerzyć dodatkowo o:

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • ubezpieczenie assistance samochodowy,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC),
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży na czas podróży.

 

Zakres ochrony

 

W zależności od kierunku podróży, ubezpieczenie dostępne jest w jednym z trzech wariantów, który możesz dopasować do swoich potrzeb poprzez wybór sumy ubezpieczenia oraz ubezpieczeń dodatkowych. Ochronę możesz także rozszerzyć o:

 • amatorskie uprawianie sportów lub uprawianie sportów wysokiego ryzyka - w przypadku, gdy planujesz aktywny wypoczynek,
 • zaostrzenie chorób przewlekłych - jeśli cierpisz na chorobę przewlekłą,
 • wykonywanie pracy fizycznej - jeśli wyjazd ma charakter zarobkowy.

 

Korzyści i zalety ubezpieczenia!

 

 • Ochrona ubezpieczeniowa i obsługa zgłoszeń 24 godziny na dobę
 • Pokrycie kosztów leczenia za granicą do kwoty nawet 500 tys. zł
 • Szeroki zakres usług assistance
 • Ochrona w następstwie aktów terroru
 • Infolinia w języku polskim
 • Możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o szeroką gamę dodatkowych ubezpieczeń

 

Dobrowolne ubezpieczenie mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego

 

Co możemy ubezpieczyć?

 

 • ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia budynków mieszkalnych i gospodarczych
 • ruchomości rolne
 • inwentarz żywy
 • obiekty małej architektury
 • ziemiopłody, narzędzia, materiały i zapasy

 

Od czego?

 

 • od ognia i innych zdarzeń losowych
 • W przypadku ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia budynków mieszkalnych i gospodarczych na wniosek  ubezpieczającego możemy rozszerzyć zakres ubezpieczenia o kradzież z włamaniem lub rabunkiem.

 

Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

 

Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanemu czynem niedozwolonym w związku z czynnościami życia prywatnego.

Suma ubezpieczenia do 100 000 zł!

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Ochroną objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe na terytorium RP, jak:

- śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ,

- trwałe inwalidztwo całkowite Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

- trwałe inwalidztwo częściowe Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

Teraz dla Klientów do 70 roku życia!

Suma ubezpieczenia nawet do 15 000 zł!

 

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia proszę podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu. Więcej o ubezpieczeniu Bezpieczny Dom, Bezpieczny Turysta oraz Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych na www.ubezpieczeniapocztowe.pl i www.pocztowy.pl

 

JAK UZYSKAĆ 10% ZNIŻKI NA UBEZPIECZENIE BEZPIECZNY DOM,BEZPIECZNY TURYSTA ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH?

 

Nagrodę w postaci trzech kodów rabatowych otrzymają SMS-ami Klienci, którzy zawnioskują o kartę z logo Poczty Polskiej do 30.09.2019 r. i dokonają min. 1 transakcji bezgotówkowej kartą w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. (a w przypadku wniosku o kartę złożonego po 15 września 2019 r. do końca października 2019 r.). W ciągu 4 dni po wykonaniu bezgotówkowej transakcji kartą otrzymają kod rabatowy. Kody rabatowe ważne są do 30.11.2019 r.

 

Pozostałe warunki uzyskania zniżki: podanie aktualnego numeru telefonu komórkowego, brak sprzeciwu na oferowanie produktów i usług własnych Banku, zgoda na kontakty drogą elektroniczną, zgoda na oferowanie produktów podmiotów współpracujących.

Kod rabatowy ważny jest przy zawarciu umowy ubezpieczenia w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

 

Szczegółowe zasady programu zawarte są w Regulaminie Programu  "Ubezpieczenia Pocztowe to prostsze niż myślisz".

 

Zakończenie Programu „Karta Pełna Korzyści”

 

Bank Pocztowy S.A. informuje, iż zgodnie z:

- § 2 ust. 5 Regulaminu Programu „Karta Pełna Korzyści”, 

z dniem 6 sierpnia 2019 r. odwołuje publiczne przyrzeczenie w zakresie obowiązywania w/w Programu i wskazuje termin jego zakończenia na dzień 5 września 2019 r. Uczestnicy w/w Programu zachowują prawo do premii przez 30 dni od dnia odwołania publicznego przyrzeczenia, tj. do dnia 5 września 2019 r. Po tym dniu  ustaje uczestnictwo w Programie i nie będzie naliczana dalsza premia. Od 6 sierpnia nie będzie możliwe przystąpienie do Programu „Karta Pełna Korzyści”.

 

Jednocześnie informujemy, że Bank przygotowuje nową ofertę programu lojalnościowego dla kart Banku Pocztowego S.A. z logo Poczty Polskiej S.A. Informacja o jego uruchomieniu i warunkach zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.pocztowy.pl.